för lärare

Lektionsmaterialet bygger på aktuella case, där eleverna övar sig att ta ställning, använder ett källkritiskt förhållningssätt, diskuterar och utbyter tankar, använder ett entreprenöriellt lärande, får strategier för att hantera sin nätvardag samt delar sin kunskap till andra.
Styrdokument som våra lektioner knyter an till:

Är du som lärare intresserad av att veta mer om våra lektioner, arbetssätt och metoder? Kontakta oss!

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (…) En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (s. 9) LGR11

F-klass, det centrala innehållet:

  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
  •  Digitala verktyg och medier för kommunikation
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang


Exempel på aktuella mål. Fler exempel finns på skolverket.se

Ämne:
SV/SVA 1-3      “Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.”

SH 1-3             “Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och                         mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.”

SV/SVA 4-6      "Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
                        förhållningssätt”

SH  4-6            “Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett                                       källkritiskt förhållningssätt.”

SV/SVA 7-9      "Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet                             med ett källkritiskt förhållningssätt”

SH   7-9            Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via                                    "elektroniska medier.”