mål

Nätsmartas mål är att eleverna efter arbetet skall...

Påverkan, val och kritiskt förhållningssätt

-Ha kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter du har vid publicerade av foton och filmer.

-Ha kännedom om vad vi matas med för ideal via bilder och filmer, hur normer skapar makt och privilegier samt ha ett normkritiskt förhållningssätt.

-Ha kännedom om att man kan ändra ett originalfoto så att det får ett nytt innehåll och betydelse samt  vilken påverkan det kan få för samhället.

-Ha kännedom om hur reklam påverkar människor, vilka lagar och regler som gäller vid reklam riktad mot barn och unga. Ha ett kritiskt förhållningssätt till produktrekommendationer och kunskap om vår egen medverkan i företags marknadsföring av sina produkter.

Digital identitet, ansvar, integritet

-Ha kännedom om hur man frivilligt och ofrivilligt skapar sig en digital identitet.

-Ha kännedom om hur man skyddar sin personliga integritet vid t.ex. självpublicering och via sökmotorer.

-Ha kännedom om hur andra kan skapa en digital identitet för att luras.

-Ha kännedom om hur du som användare kan vara eller bli en valuta.

-Få en ökad insikt om att dina handlingar på nätet kan få konsekvenser för dig själv och andra människor.

-Ha kunskap om etikregler för skriftlig kommunikation på Internet, netikett.
 

Säkerhet, värdegrund, insikter

-Få en ökad kunskap om vad personlig integritet på nätet innebär samt om risker och säkerhet t ex bedrägerier, grooming, näthat, identitetsstölder.

-Ha kunskap om hur du skyddar dig mot kränkningar och mobbning på nätet och hur du bör agera när någon annan utsätts för det.

-Ha kunskap och kan göra aktiva val kring hur mycket av dina personliga uppgifter och vanor du lämnar ut till tredje part och hur de kan användas.

-Kunna synliggöra och ifrågasätta normer inför sig själv och andra för att minska diskriminering, trakasserier och mobbning i samhället.

 

Källkritik, lagar, upphovsrätt, demokrati , normer och förhållningssätt

-Få en ökad insikt och utveckla ett kritisk ställningstagande till information, fakta, källor samt se samband och konsekvenser av olika alternativ.

-Ha kännedom om upphovsrätt och vilka rättigheter och skyldigheter du har när det gäller skapade verk på internet.

-Få en ökad insikt om det skrivna ordets makt och hur man kan påverkas samhället genom olika sociala forum.

-Ha kännedom om hur du kan påverka andra människor genom att använda texter och bilder för olika syften (t ex politiska, icke demokratiska, ekonomiska, etc.)

-Ha ett normkritiskt förhållningssätt.

Ur Lgr 11:
"Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det är också viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."