Läroplanen för grundskolan, 2011 samt LPFÖ

Tala, lyssna, samtala:
 

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande  om vardagsnära ämnen för olika
    mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.


                        ---------------------------------------------------------------"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper."

 "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden"


"Kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande "

"Ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön, samhället"
                      -

                  ----------------------------------------------------------------

                           

Mål med lektionen

  • Att elevernas får möjlighet att fundera över det som är bra och mindre bra med användandet av mobiler, dator eller annan media. Ge möjlighet att öka ett kritiskt förhållningssätt.
  • Få insikt om vad "jag själv kan välja och påverka". Jag har ett eget ansvar.
  • Ge möjlighet för eleverna att utveckla språket genom att argumentera, debattera och analysera.