läroplan för grundskola, lpfö

  • Att öka elevernas medvetenhet om fotografering och publicering på nätet.
  • Att elevernas får möjlighet att beskriva vad de har skapat utifrån en bild. Öka ordförrådet och skapa tid för att analysera, reflektera och samtala.
  • Att öka elevernas insikt i hur man kan skapa, förändra och göra om bilder på nätet samt vad Internet är.Väcka ett kritiskt förhållningssätt till bilder i media.

Tala, lyssna, samtala:

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande  om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper."

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden"


"Kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande "