Läroplanen för grundskolan, 2011 samt LPFÖ

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper."

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden"


"Kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande"