Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

-Öva förmågan att kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och och etiska överväganden.

Det innebär att...

-Öva förmågan att kunna lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt sätt.

Det innebär att...